Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu

KATALOG FIREM, SLUŽEB, INSTITUCÍ, FIRMY- SLUŽBY.CZ

Již registrováno 131464 firem a institucí   |   Úterý 19. března 2019   |   svátek má Josef   |   Kurzy - EUR: 25,615 Kč   GBP: 29,899 Kč   USD: 22,571 Kč  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke smlouvě o zveřejnění zápisu
podle § 269 odst. 2 a § 273 Obch. zákoníku (dále jen "obchodní podmínky"), ve znění pozdějších předpisů   

Čl. I.    Úvodní ustanovení

1.    Provozovatel internetového portálu je Václava Krátká, IČO:64178226 (dále jen „provozovatel").

2.    Služby na internetovém portálu provozovatele jsou poskytovány buď zdarma (dále jen „free zápis") nebo  formou placeného zápisu (dále jen „premium zápis").  

Čl. II.    Způsob uzavírání smlouvy

1.    Zákazník si u provozovatele objedná zveřejnění free zápisu nebo premium zápisu s vymezeným obsahem prostřednictvím závazného objednávkového formuláře v elektronické podobě (tzv. elektronický formulář).

2.    Informace, které zákazník vyplnil v objednávkovém formuláři, budou po kontrole a schválení provozovatelem zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti na stránce www.firmy-sluzby.cz.

3.    Provozovatel objednávku na zveřejnění free zápisu nebo premium zápisu potvrdí elektronicky - zašle o uzavření smlouvy zákazníkovi e-mail na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci v objednávkovém formuláři. Za potvrzení se také považuje i zveřejnění zákazníkem uvedených údajů v objednávkovém formuláři na portálu www.firmy-sluzby.cz.  

Čl. III.    Předmět smlouvy  

1.    Provozovatel se zavazuje zákazníkovi zabezpečit zveřejnění profilu společnosti (dále jen „služby") na základě zákazníkem závazně vyplněného objednávkového formuláře. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí zveřejnění služby a to zejména v případech, kdy zákazník poruší ustanovení uvedená v článku VIII, bodu 3 těchto obchodních podmínek (smlouvy).

2.    Zákazník souhlasí bez výhrad se zveřejněním informací, které uvedl v objednávkovém formuláři. Služba, která je poskytována na portálu provozovatele umožňuje zákazníkům a veřejnosti vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů společností registrovaných na tomto portálu přičemž provozovatel zveřejní pouze ty informace o zákazníkovi, které zákazník sám uvedl v objednávkovém formuláři.  

Čl. IV.    Platební podmínky  

1.    Portál provozovatele nabízí dvě formy zápisu. Free zápis nebo premium zápis.

2.    Před samostatným vyplňováním objednávkového formuláře si zákazník zvolí formu zápisu a následně je mu zobrazen objednávkový formulář vztahující se k formě zápisu, který si zákazník zvolil.

3.    Jednotlivé formy zápisu jsou obsahem rozdílné.

4.    Free zápis obsahuje pouze základní informace o společnosti, které jsou vymezené na stránkách www.firmy-sluzby.cz v sekci přidat firmu.

5.    Premium zápis obsahuje kompletní informace o společnosti, které jsou vydefinované na stránkách www.firmy-sluzby.cz v sekci přidat firmu.

6.    Premium zápis je služba nabízená za úplatu.

7.    Služba premium zápis je nabízena provozovatelem na období 1 roku ode dne zaplacení poplatku.

8.    Výše ročního poplatku je vymezena na stránkách www.firmy-sluzby.cz v sekci přidat firmu a zákazník je povinen tento poplatek hradit. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit výši poplatku v případě premium zápisu. O této skutečnosti se zavazuje provozovatel dostatečně dlouhou dobu dopředu, minimálně však 30 dní před nabytím účinnosti změny, stávající zákazníky, kterých by se tato změna dotknula, informovat.

9.    Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře pro premium zápis, bude zákazníkovi zaslána formou e-mailu faktura za poskytnuté služby. Tato faktura bude zasílána zákazníkovi ze strany provozovatele v ročním cyklu a to až do doby, než dojde k řádné výpovědi smlouvy ze strany zákazníka dle článku VI, bodu 9 této smlouvy.

10.  Zákazník se zavazuje řádně a včas hradit tyto faktury na bankovní účet provozovatele a to nejpozději v den splatnosti, který bude uveden na faktuře.  

Čl. V.    Reklama na portálu  

1.    Umístění obsahu na portál provozovatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito obchodními podmínkami a dobrými mravy je zakázáno.

2.    Umístit na portál provozovatele reklamní nebo propagační obsah může zákazník pouze po zaplacení poplatku za takovou službu.

3.    Poplatky za reklamní služby jsou individuální.

4.    Výčet reklamních ploch je uveden na www.firmy-sluzby.cz v sekci reklama.

5.    V případě, že zákazník umístí na reklamní plochu protiprávní, hanlivý, urážlivý a vulgární obsah nebo obsah, který nesplňuje technické parametry nutné pro bezchybné umístění na reklamní plochu, má provozovatel právo na odstranění takového obsahu.  

Čl. VI.   Platnost smlouvy a souhlas se zpracováním údajů  

1.    Zákazník bere na vědomí, že služby, které nabízí provozovatel, jsou služby veřejných seznamů a souhlasí s tím, že inzerované údaje budou považovány za oprávněně zveřejněné prostřednictvím elektronických médií. Ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn je provozovatel poskytovatelem údajů poskytnutých zákazníkem.

2.    Zákazník podpisem této smlouvy případně akceptací smlouvy (za uzavření smlouvy se považuje postup uvedený v čl. II.) uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely oprávněného zveřejnění ve všech službách provozovatele.

3.    Zákazník má právo kdykoliv doporučeným dopisem na adresu provozovatele tento souhlas odvolat.

4.    Souhlas poskytnutý zákazníkem se vztahuje i na zasílání nabídek obchodu a služeb provozovatelem v jakékoli formě a to i po skončení smluvního vztahu po dobu nejméně pěti let od poskytnutí osobních údajů zákazníkem provozovateli.

5.    Zákazník dává souhlas k poskytování jeho osobních údajů po dobu nejméně pěti let od jejich poskytnutí na to, že provozovatel může předávat a poskytovat takové údaje jiným provozovatelům, zákazníkům a tito jsou oprávněni zpracovávat takové údaje za stejným účelem jako provozovatel.

6.    Poskytnutí souhlasů specifikovaných v čl. VI této smlouvy (obchodních podmínek) jsou dobrovolné.

7.    Zákazník souhlasí, aby na jeho kontaktní adresu (elektronickou i poštovní) byly provozovatelem, ale i dalšími subjekty, třetími osobami, zasílány obchodní poptávky, nabídky a jiná sdělení.

8.    Souhlasy udělené zákazníkem v čl. VI této smlouvy zůstávají v platnosti i po zániku této smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem.

9.    Platnost smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o následující rok, pokud není tato smlouva vypovězena jeden měsíc před koncem platnosti, a to doporučeně písemnou formou na adresu provozovatele.

Čl. VII.    Práva a povinnosti provozovatele

1.    Provozovatel poskytuje služby na portálu www.firmy-sluzby.cz ve stavu v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. Provozovatel neposkytuje zákazníkům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být zákazníkům způsobena v souvislosti s používáním služeb.

2.    Provozovatel má právo kdykoli zrušit registraci zákazníka, a to i bez udání důvodu a přerušit poskytování služeb dočasně nebo natrvalo, v celém rozsahu nebo jen částečně.

3.    Provozovatel má právo kdykoli vykonat technickou odstávku portálu www.firmy-sluzby.cz, a to bez jakéhokoli předcházejícího upozornění.

4.    Provozovatel neodpovídá za obsah umístěný na stránku zákazníkem, pokud neví o protiprávnosti takového obsahu nebo o protiprávním jednání zákazníka. Pro odstranění protiprávního stavu koná bez zbytečného odkladu. Provozovatel není povinen sledovat obsah, který je umísťován na stránku zákazníky.

5.    Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím hypertextových odkazů z portálu provozovatele.

6.    Provozovatel neodpovídá za obsah reklamy nebo propagace třetí osoby, zákazníka nebo uživatele umístěné na portálu provozovatele.  

Čl. VIII.    Práva a povinnosti zákazníka

1.    Zákazník má za povinnost dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy (obchodních podmínek) a současně i konkrétní pravidla, pokud  se vztahují na nějakou ze služeb na portálu provozovatele a stejně tak ustanovení všeobecně závazných právních předpisů.

2.    Zákazníkům služeb na portálu provozovatele je zakázané:

- používat vulgarizmy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, které jsou přímo nebo nepřímo v rozporu se všeobecně akceptovatelnou       společenskou morální etikou;

- uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě;

- propagovat násilí a otevřenou nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženské víry, politického   či jiného přesvědčení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etické skupině;

- propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské chování způsobem, jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním;

- otevřenou nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholizmus, kouření, užívání omamných látek, jedů či zlehčovat následky užívání uvedených       látek;

- ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývin nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;

- propagovat dětskou pornografii;

- otevřenou nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;

- otevřenou nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám.

3.    Zákazník je povinen při vyplňování objednávkového formuláře uvádět do jednotlivých polí vždy pouze informace, které svým charakterem obsahu patří do takového pole formuláře. Např. do textového pole objednávkového formuláře „popis činnosti" lze uvést pouze obecný popis činnosti dané společnosti, nikoli však údaje typu webová stránka, kontaktní e-mail, slevové akce, telefonní kontakt či otevírací dobu a podobně. Údaje, které nepatří svým charakterem do konkrétního pole, budou provozovatelem odstraněny, případně má provozovatel právo takovýto objednávkový formulář zamítnout a nezveřejnit na portálu provozovatele.

4.    Zákazník přebírá veškerou zodpovědnost za svoje příspěvky a aktivity na portálu provozovatele a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito obchodními podmínkami, resp. smlouvou.

Čl. IX.    Závěrečná ustanovení

1.    Zákazník podpisem této smlouvy, resp. akceptováním podle čl. II. odst. 2 potvrzuje, že byl řádně seznámen s jejím zněním, pozorně si ji přečetl, obsahu, právům a povinnostem z ní vyplývajícím porozuměl a na znak souhlasu vlastnoručně podepsal, resp. v případě akceptace smlouvy elektronickou formou se za podpis a souhlas se smlouvou a obchodními podmínkami považuje postup dle čl. II. této smlouvy.

2.   V případě, že některá část těchto obchodních podmínek či smlouvy bude považována za neplatnou, nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

3.   Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

4.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na portálu provozovatele. Změna je platná a účinná a pro zákazníka závazná dnem zveřejnění na webové stránce www.firmy-sluzby.cz. Zákazník je povinný pravidelně se seznamovat se změnami obchodních podmínek. Když bude zákazník pokračovat v používání služeb po vykonání změn těchto obchodních podmínek (smlouvy), provozovatel má za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.

5.   Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto obchodní podmínky, resp. smlouvu novým zněním (dále jen "změna podmínek"). Změna podmínek bude zveřejněna na stránce www.firmy-sluzby.cz nejdříve v den její účinnosti.    

6.   Zákazník a provozovatel se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoli používání portálu provozovatele a jeho služeb se řídí účinným zněním smlouvy (obchodních podmínek) a ustanovením Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění.